Wijzigingen zorgverlof PO

zorgverlof-po-helder-onderwijs

In de huidige CAO-PO zijn een aantal wijzigingen opgenomen voor wat betreft het opnemen van kortdurend en langdurend zorgverlof. Helder Onderwijs zet de wijzigingen voor u op een rij.

Kortdurend zorgverlof (met behoud van salaris)

De kring van mensen voor wie een medewerker kortdurend zorgverlof mag opnemen is gewijzigd in de nieuwe CAO-PO.

  • Het overleggen van een geneeskundige verklaring in geval van zorgverlof is vervallen.
  • De kring van personen waarvoor de medewerker zorgt, is uitgebreid. Naast partner, echtgenoot, kind of bloedverwant (eerste- of tweedegraads), geldt nu ook zorgverlof wegens ziekte van degene die deel uitmaakt van de huishouding van de medewerker. Of degene met wie hij of zij een sociale relatie heeft, voor zover de te verlenen zorg rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door de medewerker moet worden verleend.
  • Het verlof bedraagt maximaal 2 maal de wekelijkse arbeidsduur over een periode van 12 maanden. Bij een volledige betrekking dus (2 x 40 =) 80 uur (naar rato). Als het verlof wordt opgenomen, moet dit vooraf aan de werkgever worden gemeld onder vermelding van de reden, de omvang, de wijze van opname en de duur van het verlof.

Langdurend zorgverlof (onbetaald)

Na 2 weken betaald zorgverlof, gaat het zorgverlof over naar langdurig onbetaald zorgverlof. Voor langdurig zorgverlof geldt dezelfde uitbreiding van de kring van personen voor wie kortdurend zorgverlof kan worden aangevraagd. Ook kan een medewerker nu langdurend zorgverlof opnemen in het geval het noodzakelijk is zorg te verlenen aan één van de bovengenoemde personen in geval van ziekte of hulpbehoevendheid. Voorheen was deze vorm van buitengewoon verlof alleen mogelijk in geval van een levensbedreigende ziekte. Het verlof eindigt door het verstrijken van de duur waarvoor het verlof is verleend. Als voor het verstrijken van de verlofperiode de persoon waarvoor het verlof is verleend overlijdt, dan wel niet langer in de omstandigheid verkeert als waarvoor het verlof is verleend, eindigt het verlof met ingang van de dag na de dag waarop de situatie gewijzigd is.

Vragen of meer informatie? Neem contact op met uw contactpersoon van Helder Onderwijs.