Reglement Vervangingsfonds 2017

Reglement Vervangingsfonds Helder Onderwijs

Het Vervangingsfonds (VF) heeft het reglement 2017, dat per 1 januari 2017 in werking treedt, op haar website gepubliceerd.

Wijziging normklassen 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 verlaagt het VF de normvergoeding met 20%. Deze daling kan het verschil tussen de normvergoeding (per uur) voor de afwezige medewerker en de loonkosten van de vervanger nog groter maken.vfTot 1 januari 2016 werden de daadwerkelijke loonkosten van de invalkracht door het VF vergoed. Per genoemde datum is de zogenoemde normbekostiging ingevoerd. Er zijn 5 normklassen met een daarbij behorende normvergoeding per uur. De normvergoeding per uur is inclusief werkgeverslasten.

In het algemeen geldt dat de afwezige medewerker wordt ingedeeld in de normklasse die correspondeert met zijn brutosalaris en periodiek (uitgaande van een volledige betrekking), exclusief toeslagen, toelages, vakantie-uitkering en werkgeverslasten. De bekostiging van de vervanging wordt berekend door het normbedrag te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de afwezige medewerker is vervangen.

Uitzondering op de regel is een door het VF bekostigde Vervangingspool. In dat geval valt de medewerker die in de Vervangingspool is geplaatst, in de normklasse die correspondeert met zijn of haar salarisschaal en periodiek. De hoogte van de bekostiging wordt berekend door het normbedrag te vermenigvuldigen met het aantal uren van het dienstverband dat de medewerker in de pool is geplaatst.

Een paar andere belangrijke wijzigingen per 1 januari 2017:

  • Vervangingspool: voor de verantwoording van de inzet van de Vervangingspool geldt een inzendtermijn van 3 maanden en 5 werkdagen.
  • Voor de vervanging van een directielid wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de lesgevende taken en de directietaken. Beide taken kunnen worden vervangen door een leraar.
  • In het kader van het Sectorplan PO is het instapmoment voor een bovenbestuurlijke vervangingspool van 1 januari van ieder kalenderjaar naar iedere 3 maanden gegaan.
  • De voorwaarden en de premie financiële varianten eigenrisicodragerschap (ERD) worden gewijzigd. Besturen die eigenrisicodrager zijn (of dit willen worden) kunnen bij het VF hun vervangingskosten wegens ziekte deels afdekken. Daarbij kan worden gekozen uit 4 varianten. De varianten beogen meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid, doordat de vervangingskosten in meerdere of mindere mate voor eigen rekening blijft. Besturen kunnen zich tot 31 december 2017 aanmelden voor een (nieuw te kiezen) financiële variant. Daarna bestaat tot 15 maart 2017 de tijd om daar eventueel weer van af te zien. Na 15 maart 2017 geldt de financiële variant met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 (bekijk de Voorwaarden en premiepercentages).

Vragen? Neem contact op met uw contactpersoon van Helder Onderwijs, wij helpen u graag.